ΚΟΜΒΟΣ - komvos - ΚΟΜΒΟΣ

Αυτοσχέδιο περιοδικό του internet ΣΧΟΛΙΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ για τον ΠΕΙΡΑΙΑ και όχι μόνο

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

« Πράσινη Επιχείρηση 2010 »,« Πράσινες Υποδομές 2010 »

Προκηρύχτηκαν τα Προγράμματα

Πρόγραμμα « Πράσινη Επιχείρηση 2010 »

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠ. ΑΝ. II, γενικός στόχος του οποίου είναι η δημιουργία προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα η μείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταποιητικών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών, η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των επιχειρήσεων και η συμμόρφωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα..
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις (που έχουν κλείσει τρεις πλήρεις ετήσιες διαχειριστικές χρήσεις), πρέπει να είναι εταιρικές ή ατομικές που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και να κατέχουν άδεια λειτουργίας ή σχετικό απαλλακτικό.
Επιλέξιμες είναι οι ενέργειες που περιλαμβάνονται σε επενδύσεις για διαχείριση/ανακύκλωση/διάθεση αποβλήτων, παρακολούθηση εκπομπών ρύπων, ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών, ανάκτηση/εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος, ενσωμάτωση προτύπων, ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για διαμόρφωση κτιρίων και χώρων, προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, επαγγελματικά μεταφορικά μέσα, προμήθεια λογισμικού, δαπάνες πιστοποίησης, αγορά τεχνογνωσίας και αμοιβές συμβούλων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού επένδυσης από 30.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ και το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 35% για την Αττική και Θεσ/νίκη (πλην ΒΕΠΕ και νησιών τους) και 45% για τις λοιπές περιοχές. Η ίδια συμμετοχή ορίζεται σε 25% τουλάχιστον και το υπολειπόμενο ποσό μπορεί να καλυφθεί με τραπεζική συμμετοχή.
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και τόσο το έντυπο υποβολής όσο και κάθε πληροφοριακό υλικό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν στους εξής δικτυακούς τόπους :
- του ΥΠΟΙΑΝ www.ypoian.gr
- της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας www.ggb.gr
- της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ www.antagonistikotita.gr
- του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr
- των εταίρων και συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ τραπεζικών ιδρυμάτων και φορέων (ΕΛΑΝΕΤ, ΚΑΠΕ, Παγκρήτια Τράπεζα, Συν/κή Τράπεζα Δωδεκανήσου, Συν/κή Τράπεζα Χανίων και Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.).
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 25 Μαίου 2010 και έως 18 Ιουνίου 2010 μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων και στη συνέχεια θα αποστέλλονται όλα τα φυσικά δικαιολογητικά στα μέρη που υποβλήθηκαν οι προτάσεις και μόνο αυτές θα αξιολογηθούν.Πρόγραμμα « Πράσινες Υποδομές 2010 »

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠ. ΑΝ. II, γενικός στόχος του οποίου είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τομέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και πιο συγκεκριμένα στόχοι είναι: ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, η τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της απορρύπανσης βιομηχανικών αποβλήτων, η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων, η κάλυψη του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, η επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μία πρόταση υφιστάμενες και νεοσυσταθείσες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες εταιρικές επιχειρήσεις, ενισχυόμενες για έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 300.000 ευρώ έως 2.500.000 ευρώ. Τα ποσοστά χρηματοδότησης για τις Μεσαίες επιχειρήσεις είναι 30% για τους Νομούς Αττικής και Θεσ/νίκης και 35% και 40% για τις Β΄ και Γ΄ περιοχές και για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 35%, 40% και 45% αντίστοιχα. Η ίδια συμμετοχή δεν μπορεί να είναι κάτω από 25% του συνολικού προϋπολογισμού της εγκεκριμένης επενδυτικής πρότασης.
Επιλέξιμες είναι οι ενέργειες, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον υποχρεωτικά περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο, που αφορούν στις κατωτέρω κατηγορίες διαχείρισης ή και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων : συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία καθώς και παρακολούθηση εκπομπών ρύπων και ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων/συστημάτων. Ως απόβλητα ενδεικτικά αναφέρονται τα βιομηχανικά απόβλητα, ειδικά ρεύματα υλικών (ορυκτέλαια, συσσωρευτές, υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων, αυτοκίνητα, γυαλί, ελαστικά αυτοκινήτων, χαρτί, μεταλλικές και πλαστικές συσκευασίες, κλπ.) και αστικά απόβλητα (εξαιρουμένων των αστικών λυμάτων).
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για ανέγερση/επέκταση/διαμόρφωση κτιρίων, προμήθεια εξοπλισμού και μηχανημάτων, μεταφορικά μέσα, προμήθεια λογισμικού, δαπάνες πιστοποίησης, αγορά τεχνογνωσίας και αμοιβές συμβούλων. Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Οι προτάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω των διαδικτυακών τόπων : www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, , όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα από τις 25 Μαίου 2010 έως και τις 18 Ιουνίου 2010. Στη συνέχεια οι προτάσεις πρέπει υποχρεωτικά το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος.

πηγή: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ